Trei posturi de ofiţer şi unul de chelner sunt scoase la concurs pentru angajare din sursă externă, prin încadrare directă, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ Olt).

Purtătorul de cuvânt a declarat că cele trei posturi de ofiţeri sunt unul la Poliţa Rutieră Balş şi două la IPJ, respectiv unul la Prelucarea automată a datelor de statistică judiciară din cadrul Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative şi unul la Administrarea patrimoniului imobiliar.

Postul de personal contractual, respectiv chelner, este scos la concurs în cadrul Serviciului Logistic.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente, într-un dosar plic:

cererea de înscriere (Anexa nr. 3) şi CV conform modelului Europass (Anexa nr. 4);

documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este cazul, ale livretului militar, toate în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;

certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

autobiografia (Anexa nr. 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 6), redactate olograf;

o fotografie color 9 x 12 cm;

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 7).

În modelul declarației de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare este inclus și consimțământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, extrasul de cazier judiciar urmând a fi obținut de către Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Olt, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 22 ianuarie, ora 15.00.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Olt, pot participa la concurs candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris şi vorbit;

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 

să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implementate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale);

să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, cibernetică, informatică, studii superioare de licență ciclul I (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii : ştiinţe juridice, ştiinţe economice, cibernetică, informatică.

Totodată, pentru posturile de ofiţer se pot înscrie şi agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare.

Articolul precedentSute de olteni au plătit să iasă mai devreme la pensie
Articolul următorVama Slatina, lăsată fără gaze. Vameșii tremură în birouri de la începutul iernii